Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.food-detective.cz a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupujícím, nebo uživatelem se rozumí v elektronickém obchodě fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku.

Prodávajícím nebo provozovatelem se rozumí VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., Hviezdoslavova 1902/36, Piešťany, SR, IČO 48102016, DIČ SK2120047336

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně toho zboží. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném dnem odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetových stránkách. Každou e-mailovou objednávku prodávající potvrdí e-mailem nebo telefonicky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Dodací a platební podmínky
Objednané zboží Vám zašleme spolu s daňovým dokladem kurýrem na Vámi uvedenou dodací adresu. Zásilka bude doručena do 48 hodin v pracovních dnech od jejího převzetí kurýrskou společností.
Prodávající se zavazuje:
– dodat zboží v takovém množství, jaké bylo uvedeno v době zadávání objednávky
– na základě objednávky zákazníka dodat zboží v dohodnuté ceně
– vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad
– zboží řádně zabalit a odeslat co nejdříve po obdržení objednávky (zboží odesíláme do tří pracovních dnů, pokud není na skladě odesíláme ho ihned po obdržení, zákazník je předem informován)
Kupující se zavazuje:
– převzít objednané zboží
– zaplatit za dodané zboží v jeho nabízené, resp. dohodnuté ceně
Poštovné a balné:
V rámci České republiky se účtuje poštovné a balné 90 Kč. Vyjimkou jsou akce, kde se při nákupu poštovné neplatí.

V případě, že kupujícímu nemůže být doručena kompletní objednávka, z důvodu, že zboží nebylo v době expedice objednávky na skladě, bude na základě vzájemné dohody doposlaný ve dvou částech na náklady prodávajícího nebo celá objednávka bude vyřízena později po doplnění skladových zásob.

STORNO objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. mailovým vyrozuměním, že objednávka se vyřizuje.
Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může ho bez udání důvodu vrátit s originálem faktury do 7 pracovních dnů od převzetí zboží na adresu společnosti:

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany, SR

V této době musí být prodávajícímu doručen nepoškozené, nepoužívano a neopotřebovaní zboží v původním celistvém obalu. Peníze budou zaslány zpětně v zákonné lhůtě šekovou poukázkou na adresu, kde budou odečteny poštovné poplatky. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

STORNO objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
Platnost cen:
Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.
Reklamace:
Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných závadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou závadu. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol. Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. nebo prostřednictvím e-mailu.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží a sériové číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné závady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné závady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat  uživatelskou příručku (Instrukce krok za krokem). V případě používání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou  nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude uznána za neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze). Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd..) či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Vyřízení reklamace
Reklamace jsou vyřizovány:
e-mailem: info@food-detective.cz
poštou
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, které kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto vytvoří písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení výrobcem, na jehož základě výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

Záruka
Na každý prodávané zboží se vztahuje záruční doba uvedená na zboží. Zasílaný produkt musí mít expirační dobu minimálně 1 měsíc před datem spotřeby.

Ochrana osobních údajů a používaní cookies

Uživatel při své návštěvě, nakupování nebo dalším používání webových stránek food-detective.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:

jméno a příjmení
emailový kontakt
telefonický kontakt
adresa bydliště nebo dodací adresa uživatele.
Uživatel pro takové případy výslovně souhlasí se:

-zpracováním získaných osobních údajů,
-použitím získaných osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.
Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů a trvá po dobu dvou let. V případě registrace uživatele k odběru newsletteru tento souhlas platí po dobu trvání registrace jakož i po dobu dvou let od jejího skončení. Upozorňujeme, že údaje potřebné pro fakturace nelze z účetních důvodů vymazat ani změnit.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit. Uživatel je povinen nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru ním vyžádaného newsletteru a umožnění vzájemné komunikace mezi uživatelem a 3. osobami, kterým mohou být osobní údaje uživatele poskytnuté za účelem naplnění objednaného obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty do 3. zemí.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji uživatele v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření provozovatele. Oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje pro správce, může uživatel požádat na základě písemné žádosti adresované provozovateli.

Osobní údaje uživatele mohou být poskytnuty následujícím 3. osobám výlučně pro účely testování, přičemž spolu s materiálem k provedení testu bude uživateli zaslán i Informovaný souhlas o poskytování osobních údajů (včetně data narození) vztahujících se pro účely vyhodnocení testu:

– SEPEA.CZ, s.r.o., Hybernská 1007/20110 00 Praha 1, ČR

– HEVIX spol. s.r.o, Púpavová 2, Bernolákovo 900 27, SR

– Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, CB6 1SE, Velká Británie

Provozovatel zpracovává osobní údaje v listinné a v elektronické podobě.
Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované
profilování. Profilováním segmentuje nabídku / y, které mohou uživatele zajímat a jsou pro
něj výhodnější. V případě profilování využívá následující systémy Google Adwords,
Facebook Pixel. Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů např. použitím měřícího kódu Google Analytics. Online společnosti MailChimp, Facebook a Google jsou také zavázány dosáhnout souladu s obecnou ochranou osobních údajů.

– Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Mailchimp, Ponce City Market, Atlanta, Georgia 30308, USA

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Sb., Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Uživatel má zejména právo na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat:
– potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
– ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod ZOOU; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 ZOOU je uživatel oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
– ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
– opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
– likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uživatele.
Práva uživatele mohou být omezeny pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana uživatele, nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

Uživatel má na základě písemné žádosti právo u provozovatele namítat proti:

-zpracovávání jeho osobních údajů k jinému účelu než je účel stanovený v těchto podmínkách,
-zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
-využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu,
-zpracovávání osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZOOU vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené.
Uživatel při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobných údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud uživatel nežije, jeho práva, které měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.

Uživatel bere na vědomí, že při použití webových stránek food-detective.cz, může docházet k ukládání souborů cookies na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje. Poživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies.

V případě udělení souhlasu mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány: dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou, dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel cookies využil na vlastní reklamní nebo statistické účely. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká. Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách 3. osob.

Cookies se neukládají, pokud s tím uživatel nesouhlasí. Pokud nesouhlasí, tuto volbu nastaví ve svém prohlížeči (zakázat ukládání cookies), a zároveň bere na vědomí, že web v takovém případě nemusí fungovat správně.

Prodávající si vyhrazuje právo změnu obchodních podmínek.